ما فقط زندگی شما را با نگرشی فوق العاده در معماری متمرکز کرده ایم.زندگی در محوطه هایی با فضا های سبز در جی بورنووا منتظر شماست.

پروژه های آینده

G Bornova